Ogólnopolski projekt "Lekki tornister" - V edycja  

Organizator projektu: Fundacja Rosa oraz Fundacja Sensoria

Partner projektu: Główny Inspektorat Sanitarny

Cel i założenia projektu: Projekt ma na celu działania prozdrowotne, zmierzające w kierunku profilaktyki chorób układu ruchu wśród najmłodszych uczniów. Jednym z problemów , z jakim borykają się dzieci w wieku wczesnoszkolnym, są zbyt ciężkie tornistry. Projekt zakłada wsparcie dla szkół podstawowych poprzez wdrożenie programu edukacyjnego z zakresu profilaktyki wad postawy, motywowanie uczniów do prawidłowego i zdrowego trybu życia, jak również zwrócenie uwagi uczniom , ich rodzicom i nauczycielom na problem przeciążonych plecaków uczniów, będących przyczyną wad postawy. Ponadto w ramach projektu zakłada się zakup nowoczesnych szafek z przeznaczeniem dla uczniów klas I-III, jako forma nagrody dla placówek wykazujących największą inicjatywę i kreatywność w realizacji programów promocji zdrowia i profilaktyki schorzeń kręgosłupa.

Terminy realizacji projektu:

 - czerwiec 2016r – wysłanie formularza zgłoszeniowego wnioskodawcy ( ZSS nr 38 w Zabrzu)

- wybór i kwalifikacja wnioskodawców do projektu na podstawie kolejności wpływu Formularzy zgłoszeniowych,

- do końca listopada 2016r. - wysyłka opracowanych materiałów dydaktycznych  do uczestników

 V edycji Projektu Lekki Tornister,

- przeprowadzenie w każdej klasie I-III jednej godziny lekcyjnej zajęć w oparciu o przewodnik edukacyjny w postaci  projekcji słuchowiska dla dzieci oraz sprawdzenie zdobytej wiedzy uczniów w zakresie profilaktyki wad postawy w formie zabawy edukacyjnej.

 - do 14.02.2017r. - przygotowanie sprawozdania z przebiegu kampanii w formie Formularza Sprawozdawczego

28.02.2017r. – analiza sprawozdań przez organizatora, wybór uczestników,  uczestnik zakwalifikowany do kolejnego etapu zobowiązany jest do przeprowadzenia na terenie szkoły spotkania edukacyjnego na zasadach określonych w Scenariuszu otrzymanym przez organizatorów projektu

- na podstawie opracowanych raportów Organizatorzy dokonają  wyboru szkół które otrzymają nagrody. Zakup szafek z przeznaczeniem dla klas I-III SP w formie darowizny.

Termin realizacji Projektu: od stycznia 2016roku do września 2017 roku.

Szczegóły określa Regulamin V Edycji Projektu ,,Lekki Tornister”.